יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
תפקיד רכז התקשוב הבית ספרי מורכב ומרובה משימות.אנו מציעים מספר דרכים להתמודדות עם ריבוי המשימות :

הגדרת תפקיד רכז התקשוב הבית ספרי v יש לראות את הגדרת תפקיד הרכז כמסמך בית ספרי להטמעת תכנית התקשוב . הרכז אחראי לביצוע תפוקות התכנית בראיה שיתופית, צוותית ובית ספרית. יש להאציל סמכויות ולחלק תפקידים, ובכך לשתף את כל הצוות בתרבות התקשוב הבית ספרית : למשל, פרסום אירועים באתר הבית ספרי ייעשה עלי די הרכז החברתי; אחריות לנושא גלישה בטוחה תהיה בידי כל צוות "חיים ברשת" . מערך של שותפויות לתפקידראו זאת כדוגמא, בכל בית ספר יהיו התאמות לצרכים המקומייםהמשימהשותפיםבחירת יחידות התוכןרכזי מקצועהזנת מערכת תלמידים, מורים ומערכות שעות במנב"סנטוכן הפקת תעודותמזכירות, סגן מנהל מערכת התמיכה/הדרכה של מינהלת המנב"סנטעדכון מוכנות אתר ביה”ס וסיוע למורים בעדכון מרחבי הכיתותמחנכים ומורים מקצועייםבניית תכנית הלימודים לשילוב אוריינות מחשבומידע בתחומי הדעת השוניםרכזי מקצועהכנת תכנית עבודה בית ספריתמנהל, רכזי מקצוע, מדריכי תחום דעת, מדריך אשכולהדרכה פדגוגית למוריםמדריכי אשכול ובמידת האפשר מדריכי תחומי הדעתהנעת תכנית אינטרנט בטוחיועץ בי"ס + צוות חיים ברשתהערכת הישגי תלמידים באוריינות מחשב ומידע רכז הערכה טיפול בתקלות טכניות, תיעוד תקלות וכו'טכנאי, מזכירות תרגילי חירוםרכזי שכבהv מומלץ לקבוע סדרי עדיפויות ולהסתייע ב"צוות תקשוב בית ספרי"v יש להסתייע במדריך האשכול לצורך הדרכה פרטנית או צוותית, ובמדריכי תחומי הדעת - במידת האפשר והיכולת שלהם.v מנב"סנט – תפקיד הרכז לדאוג לכך שהמורים יודעים להזין אירועי משמעת, נוכחות, נושא השיעור ושיעורי בית (וששני אלה יוזרמו באמצעות RSS לאתר הבית ספרי. הרכז אינו אחראי להזנת מצבת תלמידים, מורים ומערכות שעות, וכמו כן אינו אחראי לכל הכרוך בטיפול בתעודות. v יש לפעול ע"פ חלוקת המשימות על פני ציר זמן : דוגמא לתכנון פעילויות במהלך שנת הלימודים:ראו זאת כדוגמא, בכל בית ספר יהיו התאמות לצרכים המקומיים

 
 
בתי ספר במחוז